Generalforsamling 2024

Ordinær generalforsamling i ”Støtteforeningen for Solbjerg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv”
torsdag den 18. april 2024 kl. 1930.

 Dagsorden:

1 Valg af dirigent.

Gunnar Hauerslev blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt indvarslet og dagordenen er i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Generalforsamlingen er dermed godkendt.
Som referent blev Jytte Kristensen valgt.

  1. Bestyrelsens beretning ved formanden

Bestyrelsens beretning for 2023 v/ formanden Jens Laursen Pind:
Støtteforeningen havde pr 31. december 2023, 202 medlemmer på 136 adresser. I løbet af året er der af forskellige årsager udmeldt 23 personer (13 dødsfald) og vi har fået 18 nye medlemmer.
Iblandt dødsfaldende, var to af foreningens æresmedlemmer, Thorkild Lyby og Åge Domino, der begge døde sidst på året. De har begge haft indflydelse på både lokalarkivet og støtteforeningen. Åge Domino var i en kort periode formand for den første støtteforening (1981-1983) og igen fra 1995 til 1997, i den nuværende forening. Som formand for Fællesrådet, var han en af de personer, der tog initiativ til Solbjerg bøgerne, og var med i redaktionen på de fire første bøger. Samtidig skrev han en del artikler i de samme fire bøger.Thorkild Lyby skrev i Solbjerg bog nr. 1, en stor artikel om Ask Højskole, og i 2015 skrev han årets hæfte om ”Ask højskoles sidste år” og i Solbjerg bog nr. 5, skrev Lyby om ”Cykel Frede”.  På generalforsamlingen samme år havde Lyby et uddybende indlæg om samme Frede. Æret være deres minde.

Bestyrelsen har i 2023 holdt 3 bestyrelsesmøder og en julefrokost hvor arkivets medarbejdere også deltog.

Den 9. februar 2023, holdt vi en videoaften her i Caféen, hvor Solbjerg revyen fra 1994 ”Solbjerg Zapper” blev vist. Der deltog 35-40 personer den aften, hvor der blev grinet en del.

Årets hæfte, skrevet af Jytte Kristensen, handler om Solbjergs egen Søren Kirkegaard.

Sidste år omtalte jeg om planlægning af en efterårstur til Kalø, men på grund af sygdom, blev det ikke til noget. Det bliver nok heller ikke til nogen tur i år, da arkivets flytning kommer til at kræve en del arbejdstimer.

Til slut skal der lyde en stor tak til arkivets leder, Lis, og arkivets frivillige for deres store arbejde, også i Støtteforeningen.

En praktisk oplysning: Under kaffepausen kan man forny sit medlemskab i Støtteforeningen.

Beretningen blev godkendt og taget til efterretning.

 3 Beretning fra Arkivet

Arkivets beretning for året 2023 v/ Lis Hauerslev:

Vi havde jo håbet på at denne generalforsamling kunne afholdes i vores nye lokaler, men desværre holdt byggeplanerne ikke. Men nu tror vi på, at der er lys for enden af tunnellen, da vi i denne uge har fået besked om at flytningen kommer til at foregå i de sidste to uger i maj måned. Det glæder vi os til, og mon ikke tidsplanen holder denne gang.

Vi har i løbet af 2023, gjort en del forberedelser til flytningen. Da vi får mindre plads, har det været nødvendigt at se på, hvad vi har af arkivalier, og vurdere om det nu også er nødvendigt at have 10 store kassebøger som faktisk fortæller den samme historie, er det nødvendigt at have kopier af tingbogsattester, som alle kan findes på internettet også videre. Desuden har vi gjort en del ud af at få et overblik over, hvad der er på ”fjernlageret” og få det delvis registreret i overskrifter, da vi får betydelig længere til dette materiale.

I oktober måned søgte vi efter hjælp til forskellige opgaver, og her var der ca. 10 personer som meldte sig. Eksempelvis, havde vi godt 30 ringbind med skolebilleder og konfirmationsbilleder, som skulle puttes i syrefri kuverter, hvor ved de kunne opbevares i vores arkivskuffer, hvor der var ekstra plads. Dejligt at mærke opbakningen, når der søges hjælp til konkrete opgaver, så tak for det. Det var også i den forbindelse, vi kom i kontakt med vores 2 nye frivillige – Anne Hald og Niels-Ole Nielsen, som nu kommer hver tirsdag og bliver lært op i at registrere billeder.

Af frivillige arbejder fortsat Jørgen Christensen, Jytte Kristensen, Ole Thomsen og jeg på arkivet. Karen Larsen og Linda Svendgård har været forhindret i største delen af 2023 af private årsager, men vi håber fortsat på, at de vender tilbage.

Vores opgave på arkivet er at indsamle, bevare og formidle lokalhistorien fra de 4 sogne i vores område. Formidling i form af udstillinger, er det ikke blevet så meget af i 2023, kun en enkelt udstilling i forbindelse med generalforsamling om Odders tidligere borgmester Uffe Jensen, som er opvokset i Solbjerg. Der foruden havde vi i samarbejde med biblioteket en lille udstilling ved borgermødet i maj måned, hvor planerne for ombygningen af skolen blev fremlagt – men vi vender stærkt tilbage i 2024.

En måde vi selvfølgelig også laver formidling på, er via Internettet. Gruppen på Facebook ”Solbjerg i gamle dage” havde 1204 medlemmer pr. jan. 2024, og vores hjemmeside www.egnsarkivetsolbjerg havde sidste år 790 besøg.

Lidt mere statistik: På Internetsiden Arkiv.dk – hvor billederne, som vi har registreret kan ses, er der i 2023 lavet 4053 opslag på vores billeder og arkivalier, billede af Solbjerg Kro er vist 287 gange og er det billede, der er vist flest gange, og så aftager det ned til billeder der er vist 2 gange. Vi kan hermed konstatere, at der er nogen, der interesserer sig for, hvad vi ligger op på Akiv.dk.  

Aflevering af materiale falder, i 2023 har der været 9 i alt, vi har haft ca. 30 henvendelser – skriftlig og mundtlige. Men til gengæld har vi i forbindelse med Jyttes udarbejdelse af årets hæfte, lavet 3 interviews med personer, der kunne bidrage med oplysninger om Bakkegården og dens ejer Søren Kirkegård, og I kan godt glæde jer til at læse historien om Bakkegården og Søren Kirkegård. Jytte har gjort et kæmpe arbejde med at finde materiale og skrive hæftet og Jørgen, har som sædvanen tro, været god til at opsætte det. Så tusind tak for det. 

Til slut vil jeg sige mange tak til alle medarbejder på arkivet for jeres indsats i det forgange år, I gør alle et godt stykke arbejde. Også Støtteforeningen skal have en tak for samarbejdet i 2023.

Der var spørgsmål til de nye lokaler. Der bliver holdt åbningsreception i august.
Beretningen blev godkendt og taget til efterretning.

  1. Forelæggelse af regnskaber:

 Anders Bay fremlagde regnskabet for Støtteforeningen:
Regnskabet blev godkendt.

 Lis Hauerslev fremlagde regnskabet for Arkivet: Regnskabet blev godkendt.

 

  1. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag:

 Ingen forslag.

 

  1. Valg til bestyrelsen

På valg er:

Flemming Nielsen, der blev genvalgt
Anders Bay, der blev genvalgt
Jens Laursen Pind, der blev genvalgt

  1. Valg af 2 suppleanter

På valg er:

Linda Svendgaard, der blev genvalgt
Ester Jensen, der blev genvalgt

  1. Valg af revisorer

På valg er :

Revisor Allan Kramer, der ikke ønskede genvalg – i stedet blev Tinne Fisker valgt
Revisorsuppleant – Eigil Pedersen blev valgt

  1. Eventuelt

Flemming Nielsen – planlægger tur til Kalvø Gods den 12. september.

Helen Schøler takkede for mulighed for at hente bøger fra Aarhus- som Arkivet havde sat ud til gratis afhentning i stedet for at sende til genbrug/makulering. Der er stadig bøger på hylden, som man kan afhente.

Der arrangeres en bytur – ”Kend din by”  den 14. september med start i det nye bibliotek kl. 10 med en kop kaffe – turen er ca 2½ km og der fortælles historier om steder og personer undervejs. Turen slutter i Folkehusets Cafe med en let frokost. Foreningen Solbjerg har doneret kr. 2.000 til turen, der dog ikke dækker alle omkostninger, så der vil blive opkrævet et mindre beløb for deltagelse. Turen arrangeres i samarbejde med Biblioteket, Folkehuset Cafe og Arkivet.

Der blev foreslået andre ture i Solbjerg og Omegn.

Tak for god ro og orden.

 

Efter pausen holdt Jimmy Pedersen, tidligere  leder af børnehaver og Ungdomsskolen i          Solbjerg, foredrag.