Generalforsamling 2016

Generalforsamling i Støtteforeningen for Solbjerg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv den 12. april 2016

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra formanden
  3. Beretning fra Arkivet
  4. Fremlæggelse af revideret regnskaber
  5. Forslag fra bestyrelsen – ændringer af vedtægter
  6. Valg til bestyrelsen (På valg er: Knud Møller Andersen, Thora Jensen, Linda Svendgaard)
  7. Valg af 2 suppleanter (På valg: Harriet Rasmussen og Bjarne Lampe) Harriet er villig til genvalg
  8. Valg af revisorer (På valg: Inga Fast Hansen og Lisbeth Balskilde) Lisbeth er villig til genvalg
  9. Eventuelt

 

Lis Hauerslev bød velkommen til Generalforsamlingen den 28. af slagsen.

 

Ad 1) Gunnar Hauerslev blev foreslået og valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig, gyldig og beslutningsdygtig.

 

Ad 2) Lis konstaterede at antallet af medlemmer var 189 medlemmer fordelt på 120 adresser og med kun et æresmedlem tilbage nemlig Aage Domino.

Lis fortalte om samarbejdet med Solbjergskolens i forbindelse med deres 50 år jubilæum, hvor vi havde lavet en udstilling om de 8 små skoler, der blev til Solbjergskolen. Om selve dagen hvor der var ballonopsendelse, og hvor Arkivet fik overdraget en ”Tidskiste” som vi skal opbevare i 25 år.

Bestyrelsen stillede med to medlemmer , og Arkivet stillede også med to medlemmer på Markedsdagen i Lokalcentret. Standen havde haft mange besøgende. Lis fortalte om vores sensommertur til ”Brunkulslejrene i Søby”, hvor 24 personer havde valgt at bruge en dag. Først ved Rørbæk Sø, så et foredrag om tilblivelsen og produktionen af brunkul og ”de skæve eksistenser i lejren”, besigtigelsen af ”husene”, for at slutte af med kaffe og lagkage.

Lis omtalte hæftet om ”Ungdomsskolen i 50 år”, som blev på 40 sider, og som udgives i forbindelsen med Generalforsamlingen. Hæftet er skrevet af Kai Petersen mf. og Lis takkede ham for hans store arbejdsindsats.

Lis fortalte om kommunes planer med at lægge Skole- og Folkebibliotekerne sammen og lave et medborgercenter. Planerne var ”lagt lidt på is” for øjeblikket pga. pengemangel.

Lis Hauerslev takkede Minna Sørensen, der havde valgt at stoppe på arkivet, for det store arbejde hun havde lavet for arkivet. Lis takkede også de øvrige medarbejdere for deres arbejdsindsats i det forløbne år.

Lis opfordrede medlemmerne til at bruge arkivet og at arkivet godt kunne bruge flere medarbejdere.

Formandens beretning blev godkendt.

 

Ad 3) Lene var desværre blevet syg, så Harriet læste Lenes beretning fra Arkivet op.

Medarbejderne Jørgen, Lis, Flemming, Mogens og Lene arbejder med at digitalisere arkivalier og billeder til Internettet på Arkiv.dk. Jørgen styrer desuden vores hjemmeside. Gunnar Hauerslev har overspillet VHS-bånd til DVD for os, og de er nu også lagt ind på arkiv.dk.

Lis fungerer som vores kontaktperson til det offentlige, da vi ikke har en officiel leder.

Karen og Harriet arbejder med slægtsforskningen. Harriet har dog haft en pause her i vinter for at skrive sin egen slægts historie, men vender nu tilbage med fornyet kraft.

Minna der har taget sig af vores udklip har nu af personlige årsager valgt at stoppe – en tak for et stort arbejde.

Folk der har besøgt Arkivet fysisk er blevet færre, men til gengæld er kommet et større antal forespørgsler via e-mail og arkiv.dk. Arkiv.dk har nu publiceret 1,2 mill. billeder, og 890.000 personer har besøgt denne hjemmeside. Heraf har 4162 besøgt vores side på arkiv.dk, og 3120 har besøgt vores egen hjemmeside.

Lene omtalte Udstillingen på Aarhus Rådhus i forbindelse med Rådhusets 75 år jubilæum. Samarbejdet i arkiverne i Aarhus Syd. Årsmødet for Arkiverne i Aarhus 2015 også på Rådhuset. Solbjergskolens 50 års jubilæum. Markedsdagen på Lokalcentret d. 22. aug.

Lene takkede for et godt samarbejde med Støtteforeningen:

 

Ad 4) Regnskaberne blev fremlagt både fra Støtteforeningen og fra Arkivet. Overskuddet i Støtteforeningen

var på 3.810 kr. og der var et lille underskud på Arkivets resultat på 726 kr.

Begge regnskaber blev godkendt.

 

Ad 5) Forslag fra bestyrelsen – ændringer af vedtægter.

Der blev indføjet en ny §8 og de øvrige vedtægter rykker tilbage. Vedtægtsændringerne er fordi banker og skat forlanger, at der skal stå en forening bag med eget CVR-nr, og der af vedtægter skal fremgå, hvem der tegner foreningen.

Vedtægtsændringerne vil fremgå af vores hjemmeside: https://egnsarkivetsolbjerg.dk/

 

Ad 6) På valg var: Knud Møller Andersen, Thora Jensen, Linda Svendgaard og ingen af disse ønskede genvalg.

Nyvalgt er Lisbeth Andersen og Peer Høisgaard, så bestyrelsen består nu af 6 personer.

 

Ad 7) Valg af 2 suppleanter. På valg: Harriet Rasmussen og Bjarne Lampe – Harriet var villig til genvalg.

Harriet Rasmussen genvalgt – nyvalgt Gunnar Hauerslev.

 

Ad 8) Valg af revisorer. På valg: Inga Fast Hansen og Lisbeth Balskilde – Lisbeth var villig til genvalg.

Lisbeth Balskilde genvalgt og nyvalgt blev Sv. Arne Magnussen.

 

Ad 9) Der blev spurgt ind til problematikken om arkivets konto, hvor formanden og kasseren ifølge de nye vedtægter kan disponere hver for sig, da de ikke kan råde over arkivets konto. Dette skal den nye bestyrelse drøfte nærmere. Vedtægtsændringerne skal være klar til næste års generalforsamling.

 

Lis takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer og især Linda, som i mange år havde været kasserer i Støtteforeningen. Der var også en tak til Kai Petersen for det glimrende arbejde med udarbejdelsen af vores hæfte ”Ungdomsskolen i 50 år”.

 

Efter kaffen holdt sognepræst fra Tiset, Jette Rosenberg Christiansen et glimrende foredrag om ”historien, erindringen og fortællingens indflydelse på vores liv” og fik både indflettet Halfdan Rasmussen og HC Andersen.

 

Godkendt af bestyrelsen den 25/4-2016.

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR DET LOKALHISTORISKE ARKIV I SOLBJERG

1. Foreningens navn er ”Støtteforeningen for det lokalhistoriske arkiv i Solbjerg”. Foreningens arbejdsområde udgør Tiset, Astrup, Tulstrup og Hvilsted sogne.

2. Støtteforeningen vil arbejde for at Egnsarkivet og dets materiale altid skal forblive i lokalområdet. l øvrigt har foreningen til formål at fremme interessen for Solbjerg og omegns’ historie ved indsamling og opbevaring af arkivalier, billeder, båndoptagelser, film og lign. Det kan ske ved at arrangere møder, udflugter og lignende i samarbejde med det lokalhistoriske arkiv “Egnsarkivet”.

3. Foreningen kan af sine midler yde støtte til Egnsarkivets aktiviteter, f.eks. ved at betale materialeanskaffelser, kopieringer og lignede i den udstrækning disse ting ikke kan finansieres af Aarhus kommunes biblioteker.

4. Støtteforeningen kan påtage sig at formidle publicering af arkivets materiale på vilkår, der aftales nærmere i hvert enkelt tilfælde, således ved at skabe baggrund for udgivelse af egnshistoriske arkiver. Som f.eks. at udgive hæfter af historisk interesse, der er skrevet om de fire sogne.

5. Støtteforeningen respekterer, at arkivlederen er ansat af Aarhus kommunes biblioteker eller arkivet ledes kollektivt af medarbejderne. Den/de er således ansvarlig for det daglige arbejde over for arkivudvalget. Det forudsættes, at Støtteforeningens bestyrelse aktivt arbejder for et godt samarbejde mellem den til enhver tid værende ledelse af arkivet og det lokalsamfund, som arkivet dækker. En medarbejder fra arkivet deltager i bestyrelsesmøderne for at styrke samarbejdet, og de kan til enhver tid indbyde repræsentanter fra biblioteksvæsnet

6. Som medlem af foreningen kan optages enhver person, der kan godtage foreningens målsætning. Medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen.

7. Ordinær generalforsamling holdes i april. Indvarsling skal ske gennem Solbjerg Nu senest 14 dage før afholdelsen. På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på mindst 5 og højst 7 medlemmer. Hhv. 2(3) og 3(4) medlemmer på valg med mindst antal i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kassere. Bestyrelsen skal være fuldtallig ved konstituering. Der vælges desuden 2 suppleanter, en revisor og en revisorsuppleant.

8. Dagsordenen for generalforsamlingen skal Indeholde: Beretning fra bestyrelsen, ved bestyrelsens formand. Regnskab ved kassereren, beretning om arbejdet på arkivet ved en arkivmedarbejderne, valg og eventuelt. Regnskabsåret følger kalenderåret.

9. Formanden og kassereren tegner hver for sig foreningen udadtil økonomisk. Ved udbetalinger af større beløb orienteres bestyrelsen forlods.

10. Bestyrelsesmøde holdes 2-4 gange om året, evt. flere efter behov

11. Ændring af støtteforeningens vedtægter sker med almindeligt flertal på en generalforsamling, når ændring er varslet samtidig med indkaldelsen.

12. Støtteforeningens eventuelle nedlæggelse kan ske med almindeligt flertal på en generalforsamling og efter møde med arkivlederen eller en repræsentant for arkivets medarbejdere. l tilfælde af nedlæggelse tilfalder foreningens midler Det lokalhistoriske arkiv i Solbjerg.

Godkendt på generalforsamling den 12-4-2016.