Generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Solbjerg og Omegns lokalhistoriske arkiv torsdag den 11. april 2019 kl. 19.30.

Formand for Støtteforeningen Lisbeth Balskilde Andersen bød velkommen til de fremmødte medlemmer med en speciel velkommen til aftenens gæstetaler Hans Andersen, der efter afviklingen af generalforsamlingen vil fortælle om sin barndom på Ballen.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

  1. Valg af dirigent

Jens Pind blev foreslået som dirigent og blev enstemmigt valgt. Jens Pind konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og generalforsamlingen blev herved erklæret lovlig.

Jens Pind påpegede, at der mangler et punkt på dagsordenen nemlig “Valg af stemmetæller” og gjorde opmærksom på, at der står i indvarslingen, at man kan se dagsordenen på hjemmesiden, hvilket ikke er tilfældet. Det bør vi være opmærksom på at få rettet til næste år.

  1. Årsberetning til Støtteforeningens generalforsamling torsdag den 11. april 2019 v/ formand Lisbeth Balskilde Andersen.

Efter generalforsamlingen sidste år, er der ingen ændring vedr. bestyrelsen.

Historien om Solbjerg Hovedgade den 15. marts 2018 i Cafeén på Lokalcentret, blev en vældig god og minderig aften for mange. De forretninger, som mange talte om manglede, havde arkiver lavet på store udstillingsplancher, der var opstillet. Et stort arbejde fra arkivet og derfor også en stor tak til jer. Der var ca. 60 personer til denne aften.

Til Støtteforeningens generalforsamling, bliver der hvert år lavet et hæfte til uddeling. Sidste års hæfte om Karnov slægten, som blev udarbejdet med stor viden og omstændelighed af Harriet Rasmussen, kan vi med stor glæde berette, at artiklen er blevet optaget til Østjysk Hjemstavn 2019… flot Harriet og Jørgen.

Hæftet i år handler om Fuglbjerggård, som er revet ned og der er snart en stor børneinstitution klar til indflytning. Arkivet har gjort et stort arbejde, for dette hæfte, er også fint skrevet og lavet. Tak siger vi fra Støtteforeningen.

Så har der været markedsdag på Solbjerg Lokalcenter den 25. august.2018, hvor der var

Powerpointshow fra Hovedgaden og dvd på fjernsynet. Der var fremlagt udklipsbøger, plancher, bøger hæfter. Det er også altid med succes.

Vi har haft videoaften i Cafeén på Lokalcentre den 28. februar 2019, med revy fra 1996,

Vældig, vældig god og munter aften, med 60 personer. Der betales 30 kr. så serveres kaffe med kage.

Lige nu har vi i bestyrelsen et emne oppe at vende, der hedder foredrag om gårde med flere slægtsgenerationer.

Vi kan oplyse pr 31.12.2018, er der 203 medlemmer fordelt på 127 adresser. Der udmeldt 5 medlemmer, til gengæld er der optaget 6 nye medlemmer og 2 har af en eller anden grund ikke betalt kontingent.

Støtteforeningen, siger en stor tak til arkivet for deres hjælp og dygtighed. Bestyrelsen siger tak til hinanden for godt samarbejde.

  1. Arkivets beretning for året 2018 v/arkivleder Lis Hauerslev.

Ja så er det igen tid for at fortælle jer lidt om, hvad vi har fået tiden til at gå med på arkivet i 2018.

De frivillige: Det blev desværre et år med en del sygdom, Linda Svendgaard brækkede benet og var uarbejdsdygtig i ca. 4 måneder, og vores mangeårige medarbejder Lene Sepstrup startede i april med at blive opereret for en knude i skulderen og selv om resultatet var godt, og lægerne mente, at de havde fået det hele med, så skulle det vise sig, at det forholdt sig anderledes. Lene sov stille ind den 11. december 2018 af kræft, som havde bredt sig til alle hendes organer. Lene var en dejlig person at arbejde sammen med, altid glad og åben for nye tiltag, og i kraft af, at hun havde arbejdet på arkivet i ca. 10 år, kendte hun en del til, hvordan arkivalierne behandles. Vi savner hende meget – ære være hendes minde.

Ved udgangen af 2018 var vi kun 6 frivillige på arkivet, Jørgen, Harriet, Linda, Karen, Jytte og undertegnede, som forsat er arkivleder, da min kontrakt er blevet forlænget for 4 år, til udgangen af 2022. Jeg kan dog fortælle, at vi i starten af 2019 har fået en ny frivillig – Flemming Nielsen, Lethenborgvej 17, Hvilsted. Flemming er uddannet forstkandidat, har tidligere været lærer på Beder Gartnerskole, men er nu gået på pension. Han koncentrerer sig primært om de gårde, der ligger i hans naboområde, at få dem fotograferet og gerne fortalt lidt fra de mennesker, som bor der og måske har boet der i en menneskealder. Så velkommen til Flemming. Vi har forsøgt og gør det stadigt at få nogle flere frivillige, men det lader til at være svær opgave. Det, at vi ikke er så mange frivillige, har selvfølgelig også indflydelse på, hvordan vi må prioritere arbejdsopgaverne i forhold til hvilke ressourcer, vi har at gøre godt med.

Arkivalier: I 2018 modtog vi 20 afleveringer, nogle af dem har vi fået registreret, men en del mangler fortsat. Vi har blandt andet fået en del materiale omkring revyerne, og det sammen med det vi havde, som kun var registreret på papir, har vi nu fået sorteret og registreret på EDB, således at der på nettet kan ses, hvad vi har på Smilehullet, Amatørforeningen og Borgerforeningen, som også stod for revyerne i en periode.

Vort mål var, at vi løbende kunne få registreret det der kom ind, men ak, det er ikke lykkedes.

Besøgende /kontakter: Besøgende på arkivet kan variere meget, men vi har været i dialog med ca. 40 besøgende. Samtidigt har der været 28 skriftlige forespørgsler, som vi har besvaret.

Vi havde en dejlig oplevelse i september måned, hvor der var besøg fra USA af søskende Marcise og Morten Nielsen samt deres ægtefæller. De var fra Staten Oregon og boede i Oregon City. Deres far Hans Nielsen, der var født på Elmegården, Battrupvej 6, Batterup emigrerede til USA, hvorfor de gerne vil vide lidt om området og deres aner.

Aftalen var lavet gennem Jacob Hanquist Pedersen, der også er født på Elmegården, og det var ham der viste dem rundt i området, inden de alle besøgte arkivet. De fik serveret smørrebrød og wienerbrød og efter kaffen blev de præsenteret for det materiale, som arkivet er i besiddelse af om deres aner. Vi fandt ud af at de også havde tilknytning til Vester Tingskovvej 32, og de kunne udpege deres far på et gammelt skolebillede fra 1903, Battrup skole.

Dejligt med et besøg fra det store udland, der søger oplysning om vor lokalhistorie.

Synliggørelse af vores materiale og vort arbejde: Et er at indsamle materiale, registrere det og opbevare det på en betryggende måde, men vi skal også sørge for at det er tilgængeligt for offentligheden, og den er opmærksom på, hvad vi har liggende.

Det gør vi blandt andet ved, at deltage i lokale aktiviteter, såsom som markedsdagen på Lokalcentret, hvor vi de sidste år valgte at genbruge den udstilling, der var lavet omkring Solbjerg Midtpunkt i forbindelse med vores arrangement om erhverv gennem tiderne på Solbjerg Hovedgade.

Vi har også rodet en del i vores arkivalier i forbindelse med skrivning af årets hæfte “Fuglbjerggård”

Vi fik i slutningen af 2017 en henvendelse fra Kim Sønderkær, som på det tidspunkt var daginstitutionsleder i kommunens område syd. Han ville forhøre sig om vi kunne skrive noget om gården på Solbjerg Hedevej 51, også kaldet Fulgbjergs gård, i forbindelse med at den skulle nedrives og der skulle opføres en integreret institution. Efter lidt betænkningstid sagde vi ja, og de stillede et budget på kr. 10.000,- til rådighed for projektet.

Her står jeg så med resultatet, hæftet er delt op i tre “tids zoner”

Da gården lå i Gl. Solbjerg – 1719-1874

Udflytningen til Hedevejen – 1874 -1990 – der blev drevet landbrug.

Overtagelsen af kommunen 1990-2018

Et spændende med også tidskrævende arbejde, men jeg er stolt af det arbejde vi har lavet, når det tages i betragtning, at vi alle er amatører på området.

Da trykningen er betalt af kommunen, at vi fået deres godkendelse af, at vi også bruger hæftet som “årets hæfte” til vore medlemmer.

Det vil også blive omdelt til alle forældrene, som har børn der starter i institutionen.

Til at synliggøre vores materiale bruger vi selvfølge også hjemmesiden Arkiv.dk, der er den fælles internet baseret platform, hvor de fleste lokalarkiver i Danmark ligger oplysninger og billeder op på. Desværre har vi kun fået registreret ca. 2000 af vores ca. 9000 billeder og ca. 375 arkivalier af hvor mange ved jeg ikke.

Vi afholder diverse foredrag og lignende i samarbejde med Støtteforeningen, såsom Lisbeth Andersen omtalte i sin beretning.

Som afslutningen vil jeg takke alle medarbejdere på arkivet for deres indsats gennem det år der er gået, alle gør I et stort stykke arbejde, så tusind tak for det.

Det kunne være dejligt om vi kunne få flere til at arbejde på arkivet, så vi ikke i hverdagen er nødt til at prioritere så skarpt på, hvad vil/kan vi beskæftige os med.

Der skal også lyde en tak til Støtteforeningen for samarbejdet i 2018.

  1. Forelæggelse af revideret regnskaber v/ Jørgen Christensen

Støtteforeningen for det

Lokalhistoriske Arkiv i Solbjerg

Regnskab for 1. januar 2018 til 31. december 2018

Indtægter: Udgifter:

Kontingenter 7.870,00

Salg af hæfter + bøger 1.025,00

Foredragsaftner 1.026,00

Bankgebyrer 9,00

Trykning af hæfter 5.000,00 2.468,75

2 hæve/sænkeborde 6.225,00

Generalforsamling 374,80

Fællesrådet / Solbjerg NU 1.600,00

Diverse 1.641,90

I alt 13.895,00 13.345,45

Årets overskud: 549,55

Balance: 13.895,00 13.895,00

Status:

31-12-2017 31-12-2018

Bankbeholdning 13.461,85 12.574,40

Kassebeholdning 326,50 1.763,50

Årets overskud 549,55 _ _

Ballance 14.337,90 14.337,90

Der er udarbejdet et særskilt regnskab for Solbjerg Lokalhistoriske Arkiv. Begge regnskaber fremlægges på Generalforsamlingen.

Forelæggelse af Arkivets regnskab v/ Lis Hauerslev 2017 2018 Aktiver
Indtægter Kassebeholdning 2613,53
Bogsalg m.m. 2443,00 2400,00 Bank indestående 61.603,70
kopier m.m. 50,00 20,00 Aktiver i alt 64.217,23
Modtaget gaver 2742,50
Indtægter i alt 5235,50 2420,00 Passiver
Egenkapital primo 2018 68.617,73
Udgifter Årets resultat -4400,50
Gaver 350,00 710,00
Kursus 86,00 50,00 egenkapital ultimo 2018 64.217,23
kontorartikler m.m. 580,40 731,50
Medarbejder arrangement 650,00 0,00
Diver repræsentation 194,00 0,00
Køkkenet 170,00
Inveswteringer 4734,00
Gebyr banken 1041,48 425,00
Udgifter i alt 2901,88 6820,50
Egenkapitalens fordeling
Årets underskud/overskud -4129,38 -4400,50 Kontant beholdning 2.613,53
Jyske bank konto 61.603,70
64.217,23

 

  1. Valg til bestyrelsen

På valg er:

Jytte Kristensen ————— der modtog genvalg og blev valgt

Jørgen Aaboe Christensen – der modtog genvalg og blev valgt

Edith Stoltenborg – der ikke ønskede genvalg

Lis Hauerslev – ————– der modtog genvalg –og blev valgt

Flemming Nielsen blev opfordret til at stille op og blev valgt.

  1. Valg af 2 suppleanter

På valg er:

Linda Svendgaard ———— der modtog genvalg og blev valgt

Harriet Rasmussen ———- der modtog genvalg og blev valgt

  1. Valg af revisorer

På valg er:

Lisbeth Balskilde ————- der modtog genvalg og blev valgt

Pia Samsing ——————- der modtog genvalg og blev valgt

  1. Eventuelt.

Lisbeth Balskilde Andersen takkede Edith Stoltenborg for hendes indsats i bestyrelsen.

Og kom med en opfordring til medlemmer om at bruge Arkivets hjemmeside og Facebook.

Lisbeth takkede også Hans Andersen for fortællingerne fra Astrup-Ballen.