Generalforsamling 2022

Ordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Solbjerg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv
Onsdag den 20. april 2022 kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent

Jens Pind er forslået og blev valgt, og afløses af Jørgen Christensen under valgproceduren.

Dagsorden blev gennemgået. Generalforsamlingen blev indkaldt den 26.3.2022, er derfor lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

 1. Beretning fra formanden

Jørgen Christensen fremlagde foreningens beretning:

Foreningen havde pr. 31-12-2021 , 208 medlemmer fordelt på 136 adresser.
I løbet af året blev der udmeldt 13 personer af forskellige årsager og vi fik 12 nye medlemmer.

Året 2021 har været præget af Corona, og vi har til tider været lukket ned eller måttet leve med restriktioner.

Det er dog blevet til 3 møder i bestyrelsen, en forsinket generalforsamling for 2020, og vi har også haft en reception for udgivelsen af Solbjergbogen 5, sammen med vores generalforsamling.

Solbjergbogen 5’s tilblivelse har også været ramt af Corona, men det har været muligt via Internettet at færdiggøre den. Her skal lyde en tak til alle, der har bidraget til indholdet til bogen. 18 personer i alt har skrevet artikler til bogen. Alle 18 har selvfølgelig fået et eksemplar af bogen. Især en tak til Flemming, Lis og Jytte, der har gjort det muligt at få bogens indhold til at hænge sammen, og en tak til Jytte og Lis for at have læst korrektur på bogen.

Desværre havde vi noget bøvl med at bøgerne, der gik op i limningen. Både vi og bogtrykkeren var frustrerede over de mange bøger, der skulle byttes, men det skulle nu være bragt i orden – Lis vil komme ind på dette senere i Arkivets beretning.

En tak til vores sponsorer som er: Arkivsammenslutningen i Aarhus, Lions i Solbjerg og Dansk Lokalhistorisk Forening også en tak til SuperBrugsen i Solbjerg for salget af bøgerne.

Bogen er nu overdraget til Arkivet, på sammen vilkår som de 4 første Solbjergbøger.

Selvom det ikke har noget med Årsberetningen for 2021 at gøre, bliver jeg nødt til at komme ind på det her:

Der har i foråret 2022 været en uoverensstemmelse mellem Lisbeth Andersen og resten af bestyrelsen minus Mogens Balskilde – hendes mand. Resultatet af denne konflikt er blevet den, at Lisbeth Andersen har trukket sig fra Støtteforeningens bestyrelse. Senere har også Mogens trukket sig. Det betyder at vi skal have valgt 2 nye bestyrelsesmedlemmer under et senere punkt på dagsordenen.

Støtteforeningen er som navnet siger til støtte for Arkivet og skal altid være et samarbejde mellem Arkivet og Støtteforeningen.
Her skal der lyde en stor tak til Arkivets frivillige og deres store arbejde også i Støtteforeningen.

En praktisk oplysning:  Under kaffen vil der være mulighed for at forny medlemsskabet til Støtteforeningen.
Prisen er i år forhøjet til 100 kr for en familie, men stadig 50 kr for enlige.

Solbjerg har 150 års Jubilæum og der vil støtteforeningen også være behjælpelig.
Der planlægges en tur til Bunkermuseet i Silkeborg til efteråret, så derfor fremlægger jeg en liste i pausen, så man kan skrive sin e-mail adresse på, hvis man er interesseret i at modtage information fra Støtteforeningen. Informationerne kommer også på Facebook-gruppen ”Solbjerg i gamle dage”, men da ikke alle er på Facebook, derfor også denne mulighed.

Alt i alt et godt år for Støtteforeningen på trods af Coronaen.

Beretning blev taget til efterretning af forsamlingen.

 1. Beretning fra arkivet

Lis Hauerslev fremlagde foreningens beretning:

Vores opgave som lokalarkiv er at indsamle, bevare og formidle Lokalhistorien for Tiset, Astrup, Tulstrup og Hvilsted sogne.
Vi er nu 7 frivillige på arkivet, og i gennemsnit leverer vi ca. 145 timer om måneden, men vort ønske er flere hænder da opgaverne har det med at vokse.

I 2021 havde vi 24 afleveringer, det lyder måske ikke af så meget med det er lige fra et par enkelte billeder til 3 ringbind med diverse dokumenter i. Det første vi gør når vi har modtaget giverens skriftlige accept på at vi må bruge materialet, som vi ønsker, dvs. også kassere det der ikke er relevant. Er at lave en elektronisk journal på sagen.Herefter skal materialet gennemgås og der skal vurderes hvad vil vi gemme. Efter følgende skal dokumenter registreres som arkivalier under forskellige overskrifter (dok. Digitaliseres ikke) Billederne skal scannes ind og derefter registreres, så billedet kan ses på arkiv.dk.

Skriftlige besvarelser har der været 28 af, nogle af dem har krævet en større undersøgelse. Vi holder åbent hver tirsdag fra 15.00 til 17.00 og i 2021 havde vi ca. 35 besøgene – en del selvfølgelig for at købe vores ny udkomne bog.

Formidling – kan gøres på mange måder. Solbjerg Lokalhistoriske arkiv har i det forgange år igen udgivet en bog, som denne gang beskriver lokalhistorie fra de sidste ca. 50 år, og det blev så den 5. i rækken. Desuden er der siden 2010 udgivet i alt 11 hæfter med det nye for i år – som er lidt anderledes, A4 størrelse og primært med billeder. Vi gør også en del ud af at lave udstillinger. Det der ikke har været så meget af de sidste to år er foredrag eller filmvisning, men det skal nok vende tilbage.

Arkiv.dk er også en måde at formidle vore lokalhistorie på, primært på billede siden. Vi er et gammelt arkiv og har masser af billeder, modtaget da registreringen kun skete på papir. Jeg kan se at de første billeder blev reg. elektronisk medio 2013, og nu skriver vi 2022 og vi er nu nået til Billede nr. 2865, og vi har mindst 9.200, så der er et stykke vej endnu. 
Med hensyn til arkivalier mangler vi endnu mere.

Øvrigt:

2021 blev året hvor vi udgav bind 5 af Solbjerg bøgerne. Reception med 65 besøgende, desværre så erfarede vi ret hurtigt at der var problemer med limningen af bøgerne. De skilte ad, vi tog kontakt til bogtrykkeren og han var mindst ligeså ked af det som os. Men vi har fået nytrykt i alt 150 uden beregning. Hvis I hører om nogen der har problemet, så bytter vi fortsat. Vi har pr. den 22/2-2022 solgt i alt 362 stk., heraf har Cafeen stået for salget af 115 stk. og brugsen 73 stk., så herfra skal lyde en stor tak for det samarbejde.

Arkivet deltog i en form for Borgermøde i Fritidscentret d. 15/11, hvor byens foreninger gik sammen, og forsøgte at skaffe flere frivillige. 
Julemarked der i år blev afholdt på Lokalcentret nu Folkehuset deltog vi også med en stand og her blev solgt både bøger og hæfter samt medlemskaber.

Ombygning på skolen – Det ligger nu fast at vi sammen med biblioteket får lokaler oppe til venstre for skolens hovedindgang. Rammerne, så som vægge, døre og vinduer er lagt fast men selve indretningen af lokalerne mangler endnu en del. Jeg har deltaget i en del møder i 2021 omkring dette projekt, ikke fordi jeg har så meget forstand på læringsmiljøer, men mere for at gøre opmærksom på arkivets behov.

Til slut skal der lyde en stor tak til alle medarbejder på arkivet for deres indsats i det forgange år, I gør alle et godt stykke arbejde – tusind tak for det. Også tak til Støtteforeningen for samarbejdet i 2021.

Beretning blev taget til efterretning af forsamlingen.

 

 1. Forelæggelse af revideret regnskaber

Jørgen Christensen fremlagde foreningens reviderede regnskab:

 Regnskab for 1. januar 2021 til 31. december 2021

                                                                  Indtægter:                                               Udgifter:

Kontingenter                                                        9.070,00

Salg af hæfter + bøger                                            750,00

Donation                                                             2.000,00

Bankgebyrer                                                                                                                       1.362,47

Plakater                                                                                                                              1.418,75

Solbjergbog 5                                                      5.000,00                                               12.672,35

Fællesrådet / Solbjerg NU                                                                                                  1.300,00

Dansk Lokalhistorisk Forening                                                                                             400,00

Generalforsamling                                                                                                                 126,00

Diverse                                                                                                                               1.765,00

I alt                                                                  16.820,00                                               19.045,17

Årets underskud:                                                                                                            2.225,17

Balance:                                                             19.045,17                                               19.045,17

Status:

                                                                        31-12-2020                                         31-12-2021

Bankbeholdning                                                24.687,02                                               22.291,85

Kassebeholdning                                                 1.148,65                                                 1.318,65

­­­Årets underskud                                                  2.225,17                                                                   

Ballance                                                             23.610,50                                               23.610,50

 

Lis Hauerslev fremlagde arkivets regnskab:

 1. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag:
  Bestyrelsen har ingen forslag til ændringer.

Ingen forslag.

 1. Valg til bestyrelsen

På valg er:

Lisbeth Andersen ————— modtager  ikke genvalg

Jens Pind————————— modtager  genvalg

Flemming Nielsen————     modtager genvalg

Derudover vælges 1 nyt medlem

Jens Pind og Flemming Nielsen blev genvalgt. Anders Bay fra Tiset og Rebekka Trier Høisgaard, fra Ask blev valgt

Der trækkes lod om valgperiode 1 eller 2 år mellem de to sidste.

 1. Valg af 2 suppleant

På valg er: Linda Svendsgaard, der modtager genvalg og blev valgt

                  Harriet Rasmussen, der ikke modtager genvalg

Ester Jensen blev valgt.                  

 1. Valg af revisorer

På valg er: Lisbeth Balskilde og Pia Samsing, der ikke ønsker genvalg

Allan Kramer blev valgt, forsamlingen gav bestyrelsen lov til at søge en revisor i løbet af året.

 1. Efter pausen var der foredrag med Hüseyin Arac, der blandt andet talte om sin tid da han arbejdede på ”Stålvaren” i Solbjerg.